Príloha č. 1 „MVbike Systém výpožičky komunitných bicyklov – „MVBIKE” Všeobecné zmluvné podmienky

Preambula

Systém výpožičky komunitných bicyklov Mária Valéria Bike je systém výpožičky komunitných bicyklov uskutočnený v rámci projektu pod identifikačným číslom SKHU/1601/2.2.1/127 s názvom „Mária Valéria Bike” - cezhraničný systém komunitných bicyklov v Esztergomu a v Štúrove. Systém výpožičky komunitných bicyklov MV Bike (ďalej len: „MVBike”) prináša nové možnosti dopravy v Esztergomu a v Štúrove. Jedinečné bicykle navrhované na tento účel si možno požičať zo stanovíšť s jednotným dizajnom, umiestnených v rušných mestských centrách, v blízkosti mestských funkcií (školy, škôlky, kancelárie) a tovární a po použití ich možno odovzdať na ktorejkoľvek dokovacej stanici.

Pravidelní používatelia si môžu požičať bicykle pomocou karty MVbike, príležitostní používatelia majú na to možnosť po registrácii prostredníctvom pin kódu zaslaného v e-mail správe. Prevádzkovateľ nezaručuje úspešné prijatie e-mail správy, Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za neúspešné odoslanie.

Bicykle si možno požičať 24 hodín denne.

Karta MVbike je plastová karta s jedinečným identifikátorom („inteligentná karta“), ktorá užívateľa oprávňuje si požičať naraz jeden bicykel. Kartu s polročnou alebo ročnou platnosťou je možné zaobstarať v predajných bodoch kariet a v Ústrednej kancelárii služieb zákazníkom za poplatok za výpožičku a pri uzatvorení nájomnej zmluvy, nákupu abonentky a doplnení minimálnej sumy. S touto kartou si môžete požičať bicykle systému MVbike s jedinečným vzhľadom, s označením MVbike priamo z dokovacej stanice, kde s čítačkou kariet s označením Mvbike sa uskutoční postup výpožičky. O príslušnom poplatku za kartu, o nájomnom a o doplnenej sume vystaví faktúru daný predajný bod vo vlastnom mene.

Na používanie systému Mvbike sa príležitostní používatelia musia zaregistrovať na webovej stránke www.mariavaleriabike.eu alebo na stanovištiach výpožičky MVbike s možnosťou registrácie, alebo na predajných bodoch kariet alebo na zákazníckej službe v Ústrednej kancelárii služieb zákazníkom. Po zaregistrovaní a zakúpení lístku možnosť výpožičky je daná prostredníctvom PIN kódu prijatého v e-mail správe na ovládacom stĺpiku stanovíšť pre výpožičku. Prevádzkovateľ nezaručuje úspešné prijatie e-mail správy, Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za neúspešné odoslanie.

Bicykle na výpožičku sú uzamknuté v dokovacích staniciach pomocou elektronicky ovládaných visacích zámkov.

Systém komunitných bicyklov Mária Valéria Bike je vo vlastníctve mestského zastupiteľstva miest Esztergom a Štúrovo, prevádzkovateľom systému Mvbike je Spoločnosť T-Systems Magyarország Zrt.

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) obsahujú podmienky, za ktorých je systém MVbike k dispozícii. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o používaní Karty a bicyklov na výpožičku MVbike, uzatvorenej Používateľom Systému MVbike a Prevádzkovateľom Systému MVbike. Používateľ VZP výslovne akceptuje registráciou v systéme MVbike a zakúpením karty a abonentky MVBike na predajných bodoch kariet.

 • Dostupnosť call centra: +36-20/420-6078; +36-20/422-8880 (Čo sa týka zákazníckeho servisu call centra, Prevádzkovateľ využíva spoločnosť Neuzer Kft ako prispievateľa)
 • Adresa webových stránok: www.mariavaleriabike.eu

I. VYMEDZENIE POJMOV

Nasledujúce výrazy použité v týchto VZP majú nasledujúci význam:

 1. Dokovacia stanica: konštrukcia na upevnenie bicykla MVbike na stanovištiach výpožičky. Pozostáva z čítačky TAG, čítačky kariet, zámku a dvoch výkonných svetelných zdrojov LED.
 2. Bicykel MVbike: jedinečne navrhnutý bicykel, každý jeho prvok sa dá rozobrať pomocou jedinečného špeciálneho zariadenia. Jeho rám a komponenty nie sú štandardné, jeho sedadlo nemožno vybrať. Má veľký predný a zadný blatník, predný batožinový nosič, pneumatiky s reflexným pruhom a dynamo namontované v náboji predného kolesa, ktoré zabezpečuje stále svetlo.
 3. Používateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie zmluvu o používaní karty MVbike na dobu určitú, alebo sa zaregistruje ako príležitostný užívateľ a s kartou MVbike s kladným zostatkom, PIN kódom prijatým v e-mail správe a zakúpenou vstupenkou bude oprávnený podľa týchto VZP na použitie bicykla MVbike.
 4. Karta MVbike: Magnetická karta, ktorá sa môže prevziať do užívania v predajných bodoch kariet a v Ústrednej kancelárii zákazníckeho servisu na dobu určitú, na pol roka alebo jeden rok.
 5. Výpožička: Využitie bicykla MVbike Používateľom sa uskutoční po dobu a spôsobom špecifikovaným vo VZP.
 6. Stanovište výpožičky: Miesto výpožičky bicyklov sa nachádza v administratívnej oblasti miest Esztergom a Štúrovo, ktoré pozostáva z ovládacieho stĺpiku, zo stanoveného počtu dokovacích staníc a stanoveného počtu bicyklov MVbike.
 7. Dispečerské/call centrum: centrum ktoré môžu volať Používatelia a záujemcovia, kde dispečeri poskytujú informácie o fungovaní Systému, zaregistrujú prípadné chyby, pripomienky, postarajú sa o odstránenie technických problémov a ďalších porúch.
 8. Ústredná kancelária služby zákazníkom: Používateľ môže uzavrieť zmluvu o karte MVbike, zaobstarať kartu MVbike na výpožičku bicykla MVbike, doplniť kartu o požadovanú sumu, kúpiť lístky online, v prípade doplnenia zostatku vyžiadať faktúru, nahradiť svoju stratenú poškodenú kartu, môže osobne hlásiť chybu a vybaviť administráciu v plnom rozsahu. Osobné hlásenie chyby Zákaznícky servis zasiela dispečingu písomne, inak problémov, nie je kompetentný čo sa týka riešena systémových alebo technických problémov.

  Ústredná kancelária služby zákazníkom: názov, adresa, otváracia doba a kontaktné informácie
  Meno: Altrix Sport Bolt
  Adresa: Esztergom, Kossuth Lajos u. 65, 2500
  Tel.: (06 33) 502 175
  E-mail: bolt@neuzer-bike.hu
  Otváracie hodiny:
  Pondelok – piatok: 9.00-17.00
  Sobota: 9.00-12.00
  Nedel'a: uzavretý
  Nedeľa: -

  Meno: Mestská športová organizácia
  Adresa: Športová 5, Štúrovo, 943 01
  Tel.: +421 36 752 48 67
  E-mail: : -
  Otváracie hodiny:
  Pondelok, Streda, Piatok: 9.00-14.00

  Meno: Wellness hotel Thermal Štúrovo / Thermal Wellnesshotel Párkány
  Adresa: 94301 Štúrovo, Pri Vadaši 2
  Tel.: +421 36 756 0101
  E-mail: : hotel@vadas.sk
  Pondelok-Piatok Zatvorené
  Sobota-Nedel'a: Zatvorené

  Meno: Rugby Club Hotel és Sportcentrum
  Adresa: 2500 Esztergom, Nagy Duna sétány 1.
  Tel.: +36 20 4760 454
  E-mail: info@rugbyclub.hu
  Otváracie hodiny:
  Pondelok – piatok: 8.00-22.00
  Sobota: 8.00-22.00
  Nedela: 8.00-22.00

 9. Predajné body kariet: zmluvní partneri, kde si môžete zakúpiť kartu MVbike (magnetickú kartu), môžete na kartu MVbike doplniť požadovanú sumu.
 10. Aktuálny zoznam, adresy a otváracie hodiny Predajných bodov kariet sú k dispozícii na webovej stránke www.mariavaleriabike.eu
 11. Ovládací stĺpik: Zariadenie na čítanie karty MVbike alebo na výpožičku pomocou pin kódu zaslaného v e-mail správe, pripojené k stanovišti, ktoré tvorí riadiaci počítač, systém na čítanie kariet, monitor a ovládacia klávesnica. Na ovládacom stĺpiku výpožičných stanovíšť s možnosťou registrácie je daná možnosť registrácie.
 12. Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľom Systému Mvbike je spoločnosť T-Systems Magyarország Zrt. (registračné číslo: 01-10-044852, sídlo: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36., korešpondenčná adresa: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., daňové číslo: 12928099-2-44, e-mail: kiss.balint@t-systems.hu).
 13. Systém: Systém výpožičky bicyklov s názvom Systém výpožičky komunitných bicyklov Mária Valéria Bike uskutočnený v rámci projektu s identifikačným číslom SKHU/1601/2.2.1/127 pod názvom „Mária Valéria Bike” - Cezhraničný systém komunitných bicyklov v Esztergomu a v Štúrove.
 14. Webové stránky: Internetové stránky www.mariavaleriabike.eu prevádzkované Prevádzkovateľom.

II. Účinnosť VZP

Účinnosť týchto VZP sa vzťahuje na všetky Služby súvisiace so Systémom, poskytované Prevádzkovateľom v rámci administratívnych hraníc mesta Esztergom a Štúrovo, ktoré sú obsiahnuté v informáciách poskytnutých na Webovej stránke.

Osoby mladšie ako 14 rokov nie sú oprávnené používať Systém alebo uzatvárať príslušnú zmluvu. Prevádzkovateľ vo vzťahu k fyzickej osobe staršej ako 14 rokov zmluvu na používanie bicyklov Mvbike považuje za zmluvu menšieho významu, patriacu do oblasti krytia bežných potrieb každodenného života podľa § 2:12 ods. (2) písm. b) Občianskeho zákonníka a na uzatváranie takýchto zmlúv nevyžaduje súhlas zákonného zástupcu

Zakúpením karty MVbike Používateľ uzná, že je viazaný týmito VZP.

Tieto VZP sú účinné od 27. decembra 2019 na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ je oprávnený upraviť VZP a ich prílohy, zmeny a doplnenia sa vzťahujú aj na príslušné zmluvy platné v čase zmeny. Akákoľvek zmena bude zverejnená v rámci Oznamov na Webovej stránke, 10 dní pred nadobudnutím jej účinnosti, následne nadobudne účinnosť súčasne so zverejnením pod položkou Informácie/Zmluvy. Pokiaľ Používateľ nemieni akceptovať meniace sa podmienky VZP, v takom prípade do 10 dní od uverejnenia zmeny VZP pod položkou Oznámenia, je povinný svoju Kartu MVbike vrátiť Prevádzkovateľovi v kancelárii služieb zákazníkom alebo v predajnom bode karty. Opomenutie vrátenia Karty MVbike znamená prijatie zmeny VZP.

Otázky, ktoré nie sú osobitne upravené medzi stranami, sa riadia maďarským právom.

III. Možnosti požičania bicyklov

III.1. Pre Pravidelných používateľov

Zakúpenie Karty Mvbike trvalého charakteru a abonentky sa koná vždy osobne v Ústrednej kancelárii služby zákazníkom, alebo na Predajných bodoch kariet. Po uplynutí platnosti zakúpenej karty Mvbike Používateľ výlučne v Ústrednej kancelárii služby zákazníkom, alebo na predajných bodoch kariet môže predĺžiť platnosť karty a zakúpiť si nové abonentky.

Používateľ, fyzická osoba staršia ako 18 rokov môže mať v držbe naraz maximálne štyri karty Mvbike, a preto si môže naraz požičať maximálne štyri bicykle MVbike.

Používateľ, fyzická osoba mladšia ako 18 rokov môže mať v držbe naraz maximálne jednu kartu MVbike.

Používateľ, ktorý nie je fyzickou osobou môže mať maximálne desať platných kariet Mvbike trvalého charakteru naraz. V prípade žiadosti o karty MVbike bude žiadosť nefyzickej osoby vopred schválená Prevádzkovateľom a povolená na základe osobitnej dohody s nefyzickou osobou.

Za účelom nákupu Karty Mvbike trvalého charakteru si Prevádzkovateľ a predajca karty, ktorý koná vo vlastnom mene, ale na účet Prevádzkovateľa, požiada o tieto informácie:

 • meno, rodné meno
 • občianstvo,
 • adresa bydliska alebo bydliska a pobytu v Maďarsku (ak obidva existujú)
 • číslo preukazu totožnosti/pasu/vodičského preukazu
 • miesto a dátum narodenia
 • meno matky
 • číslo mobilného telefónu
 • e-mailová adresa

 

Na overenie vyššie uvedených informácií sa u maďarských občanov vyžaduje maďarský preukaz totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz vo formáte karty a pobytový preukaz alebo pas), v prípade slovenských a iných občanov je potrebný platný preukaz totožnosti. V prípade občanov iných ako maďarských, s povolením na pobyt - vrátane povolenia na prechodný pobyt - je potrebný platný pobytový preukaz vydaný maďarskými orgánmi.

Užívateľ je povinný do 5 dní informovať Prevádzkovateľa o všetkých zmenách svojich údajov a predložiť Prevádzkovateľovi v predajnom bode kariet alebo v Ústrednej kancelárii služieb zákazníkom dokumenty preukazujúce zmenu.

Podrobné pravidlá týkajúce sa správy údajov sú uvedené v bode VI týchto VZP.

Ak je používateľ nefyzická osoba, inštitúcia, mimovládna organizácia, v prípade, že je registrovaná v Maďarsku a/alebo na Slovensku, platným výpisom z obchodného registra, alebo iným dokladom, dosvedčujúcim jeho registráciu a podpisovým vzorom (vzorovým podpisom) štatutárneho zástupcu. Ak nie je zaregistrovaný v Maďarsku a/alebo na Slovensku, môže si kúpiť Kartu MVbike a abonentku s dokladom dosvedčujúcim jeho registráciu, ako aj splnomocnenie na zastúpenie pre jeho štatutárneho zástupcu. Prítomný štatutárny zástupca musí pred nákupom preukázať svoju totožnosť v súlade s pravidlami platnými pre fyzické osoby. Namiesto štatutárneho zástupcu môže konať aj splnomocnenec, v takom prípade splnomocnenie zahrnuté v súkromnej alebo verejnej listine s úplnou dôkaznou hodnotou musí obsahovať osobné údaje štatutárneho zástupcu aj splnomocnenca, ako je uvedené vyššie.

Karta MVbike oprávňuje osobu, ktorá ju legálne používa, na používanie bicyklov na stanovištiach výpožičky bicyklov MVbike.

Podľa karty Mvbike, v prípade Používateľa fyzickej osoby je oprávnená používať kartu MVbike iba osoba, ktorej bola karta MVbike vydaná. Ak Používateľ prevedie na inú osobu kartu MVbike alebo ID a PIN, zodpovedá Prevádzkovateľovi za činnosť akejkoľvek tretej osoby a za škody spôsobené osobou, ktorá potom skutočne používa kartu MVbike alebo ID a PIN, Používateľ, ktorému bola vydaná karta MVbike.

Používatelia, ktorí nie sú fyzickými osobami, môžu odovzdať na použitie karty, ktoré im boli vydané, fyzickým osobám, ktoré určia. Ak je Používateľ nefyzická osoba, zodpovedá Prevádzkovateľovi za činnosti osôb a za škody nimi spôsobené, ktorým odovzdal karty MVbike na použitie.

Ak je používateľ nefyzická osoba, zodpovedá prevádzkovateľovi za činnosti a za škody spôsobené akoukoľvek osobou, ktorej boli karty MVbike odovzdané na použitie. Maximálny zostatok spojený s Kartou MVbike je uvedený v informáciách na webovej stránke. Početnosť doplnenia zostatku nie je obmedzená, suma je obmedzená na maximálnu sumu zostatku.

III.1.1. Karta MVbike

Karta MVbike je plastová karta s jedinečným identifikátorom, ktorá oprávňuje používateľa karty na vypožičanie jedného bicykla.

Požiadať o kartu je možné uzatvorením Užívateľskej zmluvy, zaplatením ročnej alebo polročnej abonentky a poplatku za kartu a doplnením minimálnej sumy na predajných miestach kariet a v Ústrednej kancelárii služieb zákazníkom, ktorých adresy sú uvedené na obrazovkách ovládacích stĺpikov a na webovej stránke.

Platnosť karty MVbike je rovnaká ako dátum uplynutia platnosti abonentky. Dátum vypršania platnosti karty MVbike sa automaticky predlžuje zakúpením novej abonentky na predajných bodoch kariet a v Ústrednej kancelárii služieb zákazníkom.

Ak Používateľ stratí, poškodí pre neho vydanú kartu Mvbike, alebo inak spôsobí, že bude nepoužiteľná, alebo sa stane nepoužiteľnou, je povinný si zakúpiť novú kartu Mvbike. Používateľ zodpovedá za pre neho vydanú MVbike kartu a za jej použitie v súlade so zmluvou. Za škody spôsobené stratou karty MVbike a jej použitím v rozpore so zmluvou (zneužitím karty) zodpovedá Používateľ, ktorému bola konkrétna karta Mvbike vydaná. Používateľ je povinný oznámi Prevádzkovateľovi stratu, zničenie alebo poškodenie karty MVbike, ktorá mu bola vydaná, najneskôr do 1 (jedného) pracovného dňa po zistení, a to buď osobne v Ústrednej kancelárii služieb zákazníkom alebo v niektorom predajnom bode kariet, alebo telefonicky cez Call center.

III.1.2. Poplatok za ročnú abonentku a za kartu

Na používanie karty MVbike je potrebné kúpiť polročnú alebo ročnú abonentku, ktorá umožní prístup k Systému. Poplatok za abonentku a poplatok za kartu MVbike budú uvedené na webovej stránke. V prípade karty zakúpenej na Slovensku sa uhradí poplatok určený v EUR, zatiaľ čo v prípade karty zakúpenej v Maďarsku sa uhradí poplatok určený v HUF.

Poplatok za abonentky a za kartu
EURO HUF
Ročná abonentka 20 6500
Polročná abonentka 12 4000
Mesačná abonentka 2,5 850
Poplatok za kartu Mária ValériaBike 2 600

Ak sa počas výpožičky zvýši nájomný poplatok podľa bodu III.1.3 alebo sa zníži doba bezplatnej výpožičky, abonentka sa spätne odkúpi do 8 dní na ktoromkoľvek predajnom bode kariet v krajine, v ktorej bol nákup uskutočnený, a bude vrátená alikvotná čiastka.

Abonentky je možné zakúpiť pomocou aplikácie MVbike alebo predĺžením platnosti karty MVbike na predajných bodoch kariet, súčasne s novou kartou MVbike a uzatvorením novej Zmluvy o výpožičke bicyklov.

Pri uplatnení karty MVbike musíte ku každej uplatnenej karte MVbike pridať sumu v hodnote minimálne 1000,- HUF / 3 EUR. Doplnená suma sa môže použiť počas doby platnosti abonentky, alebo počas doby platnosti novej abonentky zakúpenej do jedného mesiaca od vypršania abonentky. Po vypršaní abonentky bude nevyužitá suma vrátená na predajných bodoch karty. Poplatok za výpožičku bicykla MVbike sa odpočíta z doplnenej peňažnej sumy. Ak je zostatok Používateľa nulový alebo záporný, alebo ak platnosť karty MVbike alebo abonentky vyprší, oprávnenie Používateľa na používanie bicykla MVbike zaniká. V takom prípade Dokovacia stanica vydá signál v podobe prerušovaného pípania. Po opätovnom doplnení karty MVbike budete musieť vyrovnať záporný zostatok a potom ju doplniť na sumu minimálne 1000,- HUF /3 EUR. Doplnenie karty MVbike je možné na predajných bodoch kariet a v Ústrednej kancelárii služieb zákazníkom a na webovej stránke.

III.1.3. Poplatok za výpožičku

So zakúpeným platným cestovným lístkom alebo platnou abonentkou je prvá polhodina novej výpožičky bezplatná. Po prvej polhodine sa každá začatá polhodina považuje za výpožičku a bude vyúčtovaná. Poplatok za výpožičku bude uvedená na webovej stránke.

Maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti.

III.1.4. Výpožička s kartou MVbike

Karta MVbike umožňuje Používateľovi začať výpožičku priamo v dokovacej stanici. K použitiu bicykla MVbike sa treba s kartou dotknúť čítačky kariet na dokovacej stanici. Potom nasleduje zvukový a blikajúci svetelný signál a zámok bicykla sa odomkne. Svetelný signál bliká 20 sekúnd, po túto dobu môžete bicykel vyzdvihnúť. Ak sa tak nestane, zámok sa zatvorí. Po začatí výpožičky sú 2 minúty na kontrolu technického stavu bicykla. Potom sa začína počítať poplatok za výpožičku. Pri zistení problému s bicyklom (vandalizmus, defekt, poškodenie atď.), v priebehu vyššie uvedených 2 minút je možné bicykel bezplatne vrátiť do dokovacej stanice. Poškodený bicykel alebo dokovaciu stanicu je Používateľ povinný signalizovať na ovládacom stĺpiku.

III.2. Pre príležitostných používateľov / Príležitostné výpožičky

Na príležitostnú výpožičku bicyklov MVbike sú oprávnené osoby staršie ako 14 rokov, ktoré nemajú Kartu MVbike trvalého charakteru. Nefyzické osoby nemajú nárok na príležitostnú výpožičku. K príležitostnej výpožičke Používateľ musí mať bankovú kartu a mobilný telefón. Na bankovej karte musí byť k dispozícii aspoň čiastka zodpovedajúca vkladu.

Na webovej stránke je možné iniciovať príležitostnú výpožičku.

Príležitostná výpožička je platná po dobu trvania vybraného lístka. Ak chce Používateľ iniciovať niekoľko príležitostných výpožičiek s konkrétnou bankovou kartou, bude suma vkladu zahrnutá na bankovú kartu pre každý jednotlivý poplatok za výpožičku. V prípade príležitostnej výpožičky za zmluvnú stranu sa považuje vlastník použitej kreditnej karty. Poskytovateľ služieb, ktorý predaj vykonáva na webovej stránke, neskúma zákonnosť použitia použitej kreditnej karty, preto predávajúci nenesie zodpovednosť. Takéto zmluvy sa považujú za legálne uzavreté a predajca odpočíta poplatky splatné za plnenie zmlúv zo sumy zahrnutej vo vklade na bankovej karte

III.2.1. Registrácia

Na používanie systému MVbike je potrebná registrácia, ktorú môžete vykonať na stránke www.mariavaleriabike.eu a na ovládacom stĺpiku výpožičných stanovíšť MVbike s možnosťou registrácie. Tieto výpožičné stanovištia MVbike nájdete v ponuke pod položkou „Výpožičné stanovištia“ na ovládacom stĺpiku, alebo na webovej stránke.

Na e-mail poskytnuté pri registrácii bude zaslaný 8-ciferný PIN kód v e-mail správe, ktorý sa použije na identifikáciu Používateľa

Ak ste sa už v minulosti zaregistrovali v systéme MVbike, tak Vaša registrácia je platná aj v ďalších online platformách systémov: BabiBike, EgerBringa, GyőrBike, KombiBike, PecsiKe, Vbike. MVbike lístky a permanentky ale nie je možné používať v prípade týchto ďalších štyroch systémoch. Na využitie týchto systémov je nutné si kúpiť lístok alebo permanentku pre danú lokalitu.

III.2.2. Kúpa lístkov

Po registrácii k výpožičke bicykla si musíte zakúpiť lístok umožňujúci prístup do systému MVbike, ktorý je k dispozícii aj na webovej stránke www.mariavaleriabike.eu

Cena lístka
EURO HUF
Lístok na 24 hodín 1,3 400
Lístok na 72 hodín 3 1000
Lístok na 1 týždeň 5 1500

Lístok je platný na zvolené obdobie. Toto obdobie môže trvať 24 hodín, 72 hodín alebo 1 týždeň. Platný lístok oprávňuje Používateľa na výpožičku bicykla, maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti.

Ceny lístkov budú uvedené v informáciách na webovej stránke.

Ak si kúpite lístok, systém zahrnie 5 000 HUF (15 EUR v prípade predaja kariet na Slovensku) ako vklad na bankovom účte Používateľa. Po uplynutí doby platnosti zakúpeného cestovného lístka systém odpočíta zo sumy vkladu cenu lístka, poplatok za výpožičku a uvoľní zvyšnú sumu na bankovom účte Používateľa. Suma vkladu sa používa na preplatenie akýchkoľvek poplatkových nárokov (nájomné, odškodnenie atď.) voči Používateľovi. Pokiaľ sa ukáže, že nie je dostatočný na preplatenie nárokov, Používateľ je zodpovedný za úplné preplatenie všetkých nárokov, ktoré nie sú kryté vkladom.

III.2.3. Poplatok za výpožičku

Poplatok za výpožičku bude uvedená v informáciách na Webovej stránke. V prípade tradičných bicyklov je prvá polhodina bezplatná.

Poplatok za výpožičku
Prvá polhodina je bezplatná EURO HUF
Tradičný bicykel
Každá začatá polhodina 0,5 200
Elektrický bicykel
Každá začatá polhodina 0,5 200

Maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti.

III.2.4. Výpožička s PIN kódom

Výpožička sa môže začať po registrácii a zakúpení lístka. Po výbere položky „Výpožička s PIN kódom“ z menu sa zadá 8-ciferný kód a po potvrdení sa zadá poradové číslo vybraného bicykla. To sa môže odčítať z dokovacej stanice. Následne vybraná dokovacia stanica bude zvukovým a svetelným signálom signalizovať, že bicykel je možné vytiahnuť z dokovacej stanice. Svetelný signál bliká 20 sekúnd, po túto dobu je bicykel pripravený na použitie. Ak sa tak nestane, dokovacia stanica znovu zablokuje bicykel. Po začatí výpožičky sú 2 minúty na kontrolu technického stavu bicykla. Potom sa začína počítať poplatok za výpožičku. Pri zistení problému s bicyklom (vandalizmus, defekt, poškodenie atď.) v priebehu vyššie uvedených 2 minút je možné bicykel bezplatne vrátiť do dokovacej stanice. O poruche bicykla alebo dokovacej stanice treba odoslať signál priamo na stĺpiku ovládania.

III.3. Pre všetkých Používateľov

 1. V prípade výpadku napájania alebo zlyhania batérií na stanovištiach výpožičky Používateľ nemôže zobrať bicykel MVbike z dokovacej stanice, ale po výpožičke bude môcť aj v takomto prípade bicykel MVbike vrátiť do dokovacej stanice. Prevádzkovateľ upozorňuje Používateľov, že ak je bicykel MVbike vrátený do nefunkčnej dokovacej stanice, v tom prípade do obnovenia funkčnosti si Používateľ nebude môcť vypožičať iný bicykel MVbike ani z nefunkčnej, ani z inej dokovacej stanice. V takom prípade kontaktujte, prosím, dispečing.
 2. Po vypožičaní môže Používateľ vrátiť bicykel MVbike do prázdnej Dokovacej stanice na ktoromkoľvek Stanovišti výpožičky. Pri vrátení bicykla sa svetelné zdroje na dokovacej stanici rozsvietia a blikajú po dobu 20 sekúnd, čo znamená, že vrátenie bicykla bolo dokončené. Vrátenie bicykla MVbike do dokovacej stanice je termín ukončenia výpožičky, ktorý je zaznamenaný čítačkou kariet nainštalovanou v stropnom zariadení dokovacej stanice.
 3. Prevádzkovateľ zaručuje, že počas doby výpožičky nemá žiadna tretia strana žiadne právo alebo nárok na bicykel MVbike, ktorý vo vzťahu k Používateľovi bráni, obmedzuje alebo vylučuje používanie bicykla. Prevádzkovateľ udržiava bicykle v stave spôsobilom na určené použitie. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že požičovne nemajú stály osobný dozor, môže sa vyskytnúť, že Používatelia môžu umiestňovať (vrátiť) bicykle poškodené počas používania. Z tohto dôvodu zodpovednosť za zabezpečenie stavu spôsobilého na určené použitie, sa delí medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, Používateľ je povinný postupovať podľa bodu IV/6.
 4. Hmotný majetok zahrnutý do systému MVbike je majetkom mestského zastupiteľstva miest Esztergom a Štúrovo, preto škody spôsobené Používateľom na hmotnom majetku zahrnutom do systému sa považujú za škody mestského zastupiteľstva miest Esztergom a Štúrovo. Používateľ môže tiež spôsobiť poškodenie hmotného majetku vo vlastníctve Prevádzkovateľa počas požívania systému MVbike v rozpore so zmluvou; takéto škody sa považujú za škody Prevádzkovateľa, za ktoré Používateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi. Mestské zastupiteľstvo miest Esztergom a Štúrovo sú oprávnené previesť na Prevádzkovateľa nárok na náhradu škody voči Používateľovi, ktorý škodu spôsobil, pri vymáhaní Prevádzkovateľ môže podniknúť kroky voči Používateľovi, ktorý škodu spôsobil.

III.4. Ustanovenia o vypovedaní zmluvy pre všetkých Používateľov

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou, bez predchádzajúceho oznámenia, bez uloženia lehoty pre nápravu, ak Používateľ alebo akákoľvek tretia strana, ktorej Používateľ poskytol používanie karty MVbike alebo bicykla MVbike, porušuje ustanovenia týchto VZP. V prípade vypovedania zmluvy musí Používateľ alebo ním oprávnený Používateľ systému okamžite ukončiť používanie Systému, vrátiť bicykel MVbike na niektorom stanovišti výpožičky a odovzdať kartu MVbike na jednom z predajných miest kariet alebo v Ústrednej kancelárii služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ zruší platnosť karty MVbike aj v prípade, ak nebude predložená súčasne s jej vypovedaním. Súčasne s vypovedaním Karty MVbike a zmluvy o výpožičke bicyklov je Používateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 40 000,- HUF. Prevádzkovateľ má právo uplatniť pokutu, ako odpočet zo zostatku na karte MVbike dotknutej výpoveďou. Ak má Používateľ v čase vypovedania zmluvy viac ako jednu zmluvu, je Prevádzkovateľ oprávnený výpoveďou ukončiť všetky zmluvy s okamžitou účinnosťou, z toho istého dôvodu.
 2. V prípade vypovedania zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť uzatvoriť s Používateľom ďalšiu zmluvu a informovať o tom aj Predajné miesta kariet, bude to závisieť výlučne od jednostranného rozhodnutia Prevádzkovateľa.
 3. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť dlhodobú zmluvu jednostranným písomným vyhlásením. Spolu s týmto prehlásením je Používateľ povinný vrátiť aj kartu MVbike ktorémukoľvek predajcovi kariet v krajine, v ktorej sa uskutočnil nákup. Na základe právneho vyhlásenia Prevádzkovateľ zruší platnosť karty MVbike a vráti Používateľovi nepoužitý zostatok na nej.

IV. PREDPISY VZŤAHUJÚCE SA NA POUŽITIE BICYKLA MVbike

 1. Maximálna doba výpožičky bicykla MVbike je 10 hodín pri jednej príležitosti, po uplynutí tejto doby je Používateľ povinný vrátiť bicykel MVbike na ktorékoľvek stanovište výpožičky a uložiť ho do dokovacej stanice. Ak užívateľ nie je schopný vrátiť bicykel MVbike z dôvodu poruchy v stanovišti výpožičky, bezodkladne o tom informuje operátora v call centre a postupuje podľa dohody s ním. V prípade použitia presahujúceho maximálne trvanie, dispečerské stredisko vyhlási bicykel MVbike za stratený, na základe toho je Prevádzkovateľ oprávnený prijať všetky zákonné a iné opatrenia a postupy, ktoré sú k dispozícii.
 2. Bicykle MVbike sa môžu používať iba v administratívnych oblastiach miest Esztergom a Štúrovo, ktoré si môžete pozrieť na adrese www.mariavaleriabike.eu
 3. Používateľ je povinný používať bicykel MVbike na zamýšľaný účel a v súlade s podmienkami stanoveným v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach.
 4. Používateľ je povinný používať bicykel MVbike šetrne a s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými pravidlami predpisov o cestnej premávke KRESZ.
 5. Skutočným prevzatím bicykla MVbike do užívania Používateľ prehlasuje, že podľa svojho zdravotného stavu a telesnej zdatnosti je spôsobilý na používanie bicykla a je zodpovedný za akékoľvek prípadné úrazy, ktoré vznikli jeho zavinením. Užívateľ zabezpečí vlastné zdravotné poistenie, poistenie majetku a poistenie zodpovednosti.
 6. Pred použitím bicykla musí Používateľ skontrolovať, či je bicykel v technickom stave spôsobilom na použitie. Používateľ zahájením používania uzná, že stav bicykla je spôsobilý na premávku.
 7. Užívateľ je povinný chrániť bicykel MVbike pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením a akýmkoľvek iným druhom poškodenia a aby sa vyhlo takýmto udalostiam, prijať potrebné opatrenia, ktoré sa v danej situácii všeobecne očakávajú.
 8. Používateľ nesmie na bicykli MVbike vykonávať žiadne úpravy ani opravy.
 9. Je zakázané prepustiť niekomu inému do používania, zapožičať alebo prenajať bicykel MVbike. Bicykel MVbike môže používať iba Používateľ, s výnimkou Používateľov, ktorí sú právnické osoby, ktorí sa riadia pravidlami stanovenými v bode II.1.
 10. Na bicykli MVbike nemôže cestovať spolu s Používateľom žiadny iný cestujúci.
 11. Je zakázané používať bicykel MVbike pod vplyvom alkoholu, liekov alebo omamných látok.
 12. Užívateľ je povinný oznámiť akékoľvek mimoriadne udalosti, ktoré sa týkajú bicykla MVbike, najmä všetky škody, odcudzenia alebo nehody spôsobené alebo utrpené Používateľom, na telefónne číslo +36-20/420-6078; +36-20/422-8880 a v prípade potreby oznámiť polícii.

V. PRAVIDLÁ ZODPOVEDNOSTI, VYMÁHANIE NÁROKOV

 1. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že bicykel MVbike nepoužíval v súlade so Zmluvnými podmienkami, alebo ak Používateľ nesplnil svoje povinnosti podľa Užívateľskej zmluvy a Všeobecných zmluvných podmienok. Táto zodpovednosť za škodu Používateľa je úplná.
 2. Prevádzkovateľ sa môže vzdať uplatnenia zodpovednosti Používateľa za zjavné škody alebo iné poškodenie bicykla MVbike, ak Používateľ pred zahájením použitia bicykla MVbike všetky škody a poškodenia nahlási na ovládacom stĺpiku alebo na telefónne číslo +36-20/420-6078; +36-20/422-8880. Toto ustanovenie nevylučuje právo Prevádzkovateľa uplatniť si nárok voči Požívateľovi, ktorý spôsobil škody.
 3. Prevádzkovateľ môže vymáhať svoje občianske a prípadne trestné nároky voči Požívateľovi v súlade s platnými zákonmi.
 4. Za účelom ochrany majetku sú stanice pod neustálym dohľadom a tieto záznamy sa budú používať v prípade poškodenia, poruchy alebo iného spôsobenia škôd.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii na webovej stránke, (internetové stránkywww.mariavaleriabike.eu o ktorom sa Používateľ dozvedel v čase uzavretia zmluvy a ktoré bolo prijaté v čase podpisu príslušnej zmluvy.

VII. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

 1. Sťažnosti v súvislosti so Systémom môže Používateľ adresovať Prevádzkovateľovi, a to buď písomne alebo ústne, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto VZP.
 2. O sťažnosti sa pripraví zápis a Ústredná kancelária služieb zákazníkom ju zašle Prevádzkovateľovi písomne.
 3. Prevádzkovateľ poskytne sťažovateľovi do 30 (tridsiatich) dní od podania sťažnosti vecnú odpoveď v písomnej forme, ak poskytol kontaktné údaje v čase podania sťažnosti.

VIII. ZMENA VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a doplniť tieto Všeobecné zmluvné podmienky zverejnením zmeny najmenej 10 dní po nadobudnutí jej účinnosti. Za zverejnenie sa považuje zverejnenie na webovej stránke. Ak sa zvýši Poplatok za výpožičku, alebo sa skracuje bezplatné obdobie, Prevádzkovateľ je povinný o tom zaslať informácie Používateľovi s kartou MVbike aj priamo na e-mailovú adresu, ktorú Prevádzkovateľovi poskytol. Ak to prípadne neurobí, to nebráni zmene poplatkov alebo trvania, Používateľ však podľa bodu III. 1.2 svoje právo na spätné odkúpenie abonentky môže uplatniť po dobu 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny.
 2. Prevádzkovateľ je povinný informovať Používateľov o zmene Všeobecných zmluvných podmienok najmenej 10 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny prostredníctvom oznámenia umiestneného na Webovej stránke pod položkou Oznámenia, ďalej oznámením v Ústrednej kancelárii služieb zákazníkom a v Predajných bodoch kariet umiestneným na dobre viditeľnom mieste. Informácie obsahujú presný odkaz na zmenené ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok, dátum nadobudnutia účinnosti zmeny a dostupnosť zmenených Všeobecných zmluvných podmienok.

IX. RÔZNE USTANOVENIA

 1. Vo vzťahu k zmluvám uzatvoreným na diaľku podľa § 11 Nariadenia vlády 45/2014. (II. 26), informácie pred uzatvorením zmluvy
  • popis a fungovanie služby obsahuje webová stránka podľa bodu I. 14
  • názov podniku je uvedený v bode I, ako Prevádzkovateľ.
  • Sídlo, poštová adresa, telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty podniku sú uvedené v bode I pod prevádzkovateľom.
  • Miestom podnikania prevádzkovateľa je sídlo uvedené v bode I. Spotrebiteľ môže svoje sťažnosti adresovať na ktorýkoľvek z kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených v bode I.
  • Celkovú výšku ceny za zmluvne dohodnutý produkt alebo službu vrátane DPH obsahujú tieto VZP a webová stránka.
  • Prevádzkovateľ nepoužíva zmluvu na dobu neurčitú alebo paušálnu zmluvu. Výška ceny závisí od trvania výpožičky, spôsob jej vypočítania obsahujú tieto VZP a webová stránka.
  • Za vaše internetové, mobilné alebo iné elektronické pripojenie k vášmu nákupnému zariadeniu (mobilný telefón, telefón, počítač s pripojením na internet, tablet atď.) alebo ako cenu za špeciálny spôsob platby na základe vašej individuálnej zmluvy účastníka alebo inej zmluvy Váš poskytovateľ elektronických komunikačných služieb, alebo Váš poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky, Prevádzkovateľ neúčtuje žiadne poplatky navyše.
  • Pravidlá upravujúce vybavovanie sťažností sú uvedené v bode VIII tohto dokumentu.
  • Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať zmluvu do 14 dní. Ak Používateľ do 14 dní od nákupu karty MVbike alebo lístka využije možnosť nájmu, začiatok nájmu predstavuje prehlásenie Používateľa, že žiada o poskytnutie služby v lehote14 dní. Používateľ berie na vedomie, že jeho právo na odstúpenie/vypovedanie zaniká začatím nájmu.
  • Podľa bodu I.8 tohto dokumentu Prevádzkovateľ prevádzkuje zákaznícky servis.
  • prevádzkovateľ nie je signatárom Kódexu správania v zmysle zákona o zákaze nekalých obchodných praktík proti spotrebiteľom a nepodriaďuje sa tomuto zákonu.
  • zmluva medzi prevádzkovateľom a používateľom je uzatvorená na dobu určitú podľa abonentky alebo lístka zakúpeného Používateľom.
  • v prípade príležitostného Používateľa výška vkladu podľa bodu III.2.2. je 5000 HUF / 15 EUR alebo 10000 HUF / 30 EUR, ktorá bude zahrnutá na bankovej karte.
  • na žiadosť spotrebiteľa alebo podniku zmierovací orgán poskytne poradenstvo v oblasti práv a povinností spotrebiteľa. Zmierovací orgán je nezávislý orgán, ktorý pôsobí spolu so župnými (metropolitnými) obchodnými a priemyselnými komorami. Názov príslušného zmierovacieho orgánu podľa sídla poskytovateľa služieb: Budapesti Békéltető Testület (Zmierovací orgán v Budapešti), sídlo: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. posch. 310., korešpondenčná adresa: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 2. Kontaktná(é) osoba(y) zo strany Prevádzkovateľa a ich kontakt/y: Meno: Kiss Bálint. Adresa: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36. E-mailová adresa: kiss.balint@t-systems.hu
 3. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť 27. decembra 2019.
 4. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami, sa uplatňujú ustanovenia príslušných maďarských právnych predpisov. predpisov.